व्याज दर

( ठेवींचा व्याजदर दिनांक : २४/०७/२०२३ पासून )

अनुक्रमणिका प्रकार कालावधी सामान्य ज्येष्ठ नागरिक / विधवा /
अपंग
मुदत ठेव ( Fixed Deposit ) १२ महिने ते २४ महिने ७.५०% ८.००%
२५ महिने ते ३६ महिने ८.००% ८.५०%
३७ महिने ते ६० महिने ७.५०% ८.००%
मासिक व्याज ठेव (Monthly Interest Deposit) १२ महिने ते २४ महिने ७.५०% ८.००%
२५ महिने ते ३६ महिने ८.००% ८.५०%
३७ महिने ते ६० महिने ७.५०% ८.००%
तिमाही व्याज ठेव (Quarterly Interest Deposit) १२ महिने ते २४ महिने ७.५०% ८.००%
२५ महिने ते ३६ महिने ८.००% ८.५०%
३७ महिने ते ६० महिने ७.५०% ८.००%
अल्प मुदत ठेव (Short Term Deposit) ३० दिवस ते ९० दिवस ६.००% ६.००%
९१ दिवस ते १८० दिवस ६.५०% ६.५०%
१८१ दिवस ते ३६४ दिवस ७.००% ७.००%
दैनंदिन ठेव (Daily Deposit) ६ महिने पूर्ण २.००% २.००%
१२ महिने व पुढे ५.००% ५.००%
सुपर बचत ठेव (Super Saving Deposit) ४.००% ४.००%
बचत ठेव (Saving Deposit) ३.५०% ३.५०%
ज्ञानकिशोर बचत ठेव (Dnyankishore Saving Deposit) ७.००% ७.००%
ज्ञानयुवा शिक्षण ठेव (Dnyanyuva Education Deposit) ८.००% ८.००%
१० आवर्त ठेव १२ महिने ७.५० % ७.५० %
२४ महिने ८.००% ८.००%
३६ महिने ८.००% ८.००%

विशेष ठेव योजना ( Special Deposit Schemes )

११ ज्ञानानंद ठेव( Dnyananand Deposit) १८ महिने ८.०० % ८.५०%
१२ ज्ञानलक्ष्मी ठेव (Dnyanlaxmi Deposit) ६० महिने ७.५०% ८.०० %
१३ वसंत ऋतू ठेव (Vasant Rutu Deposit) १८१ दिवस ७.५०% ७.५०%
१४ दीपलक्ष्मी ठेव (Deeplaxmi Deposit) ५५५ दिवस ८.५०% ८.५०%
१५ ज्ञानसंकल्प ठेव (Dnyansankalp Deposit) १०० दिवस ७.५०% ७.५०%
१६ ज्ञानार्थ ठेव (Dnyanarth deposit) ११ महिने ८.००% ८.००%
१७ दाम दुप्पट ठेव (Double Benefit Deposit) दुप्पट लाभ १०८ महिन्यात

१८ लखपती ठेव (Lakhpati Deposit) कालावधी
मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम (Maturity Amount) २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने
रु. १ लाख रु. ३,८४० रु. २,४६० रु. १,७७० रु. १,३५०