व्याज दर

( ठेवींचा व्याजदर दिनांक : १७/०१/२०२२ पासून )

अनुक्रमणिका प्रकार कालावधी सामान्य ज्येष्ठ नागरिक / विधवा /
अपंग
मुदत ठेव ( Fixed Deposit ) १२ महिने ते २४ महिने ७.००% ७.५०%
२५ महिने ते ३६ महिने ७.५०% ८.००%
३७ महिने ते ६० महिने ७.००% ७.५०%
मासिक व्याज ठेव (Monthly Interest Deposit) १२ महिने ते २४ महिने ७.००% ७.५०%
२५ महिने ते ३६ महिने ७.५०% ८.००%
३७ महिने ते ६० महिने ७.००% ७.५०%
तिमाही व्याज ठेव (Quarterly Interest Deposit) १२ महिने ते २४ महिने ७.००% ७.५०%
२५ महिने ते ३६ महिने ७.५०% ८.००%
३७ महिने ते ६० महिने ७.००% ७.५०%
अल्प मुदत ठेव (Short Term Deposit) ३० दिवस ते ९० दिवस ५.५०% ५.५०%
९१ दिवस ते १८० दिवस ६.००% ६.००%
१८१ दिवस ते ३६४ दिवस ६.५०% ६.५०%
दैनंदिन ठेव (Daily Deposit) ६ महिने पूर्ण २.००% २.००%
१२ महिने व पुढे ५.००% ५.००%
सुपर बचत ठेव (Super Saving Deposit) ३.५०% ३.५०%
बचत ठेव (Saving Deposit) ३.५०% ३.५०%
ज्ञानकिशोर बचत ठेव (Dnyankishore Saving Deposit) ७.००% ७.००%
ज्ञानयुवा शिक्षण ठेव (Dnyanyuva Education Deposit) ८.००% ८.००%
१० आवर्त ठेव १२ महिने ७.०० % ७.०० %
२४ महिने ७.५०% ७.५०%
३६ महिने ७.५०% ७.५०%

विशेष ठेव योजना ( Special Deposit Schemes )

११ ज्ञानानंद ठेव( Dnyananand Deposit) १८ महिने ७.५०% ८.०० %
१२ ज्ञानलक्ष्मी ठेव (Dnyanlaxmi Deposit) ६० महिने ७.००% ७.५०%
१३ वसंत ऋतू ठेव (Vasant Rutu Deposit) १८१ दिवस ७.००% ७.००%
१४ दीपलक्ष्मी ठेव (Deeplaxmi Deposit) ५५५ दिवस ८.००% ८.००%
१५ ज्ञानसंकल्प ठेव (Dnyansankalp Deposit) १०० दिवस ७.००% ७.००%
१६ ज्ञानार्थ ठेव (Dnyanarth deposit) ११ महिने ७.५०% ७.५०%
१७ दाम दुप्पट ठेव (Double Benefit Deposit) दुप्पट लाभ १०८ महिन्यात

१८ लखपती ठेव (Lakhpati Deposit) कालावधी
मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम (Maturity Amount) २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने
रु. १ लाख रु. ३,८७० रु. २,४७० रु. १,७८० रु. १,३६०