शाखा

सांगली विभाग

विभाग पत्ता संपर्क दिवस वेळ
सांगली विभाग सिटी सर्वे नं ४९९/११, खानभाग आझाद चौक, ज्ञानदीप बिल्डिंग, १ला मजला, जुना रेल्वे स्टेशन रोड,
सांगली. पिनकोड - ४१६ ४१६.
९७६६४०३३९९
sanglidivision@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
विटा सुदर्शन चेम्बर्स, पहिला मजला, भैरवनाथ चित्र मंदिराच्या समोर, लेंगरे रोड, विटा, तालुका - खानापूर, जिल्हा - सांगली ४१५ ३११. ९७६६४००७३७ / ०२३४७ - २७६३६४
vita@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
सांगली सिटी सर्वे नं ४९९/११, खानभाग आझाद चौक, ज्ञानदीप बिल्डिंग, १ला मजला, जुना रेल्वे स्टेशन रोड, सांगली.
पिनकोड - ४१६ ४१६
९७६६४००७३८
०२३३- २३२४९४३
sangli@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कोल्हापूर १७२४, इ वॉर्ड, हिरेमठ हाईट्स, राजारामपुरी, ६वी लेन, कोल्हापूर - ४१६ ००८. ०७६६४००७३९
०२३१ - २५३३४०९.
kolhapur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
पंढरपूर संत नामदेव महाराज प्रवेशद्वार, साई रचना कंस्ट्रक्शन, ऑफिस नं. १६, पहिला मजला, न्यू एस टी स्टॅन्ड, पंढरपूर. जिल्हा - सोलापूर ४१३ ३०४. ९७६६४०० ७५६
०२१८६ - २२९८५१.
pandharpur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
आटपाडी डिस्ले बिल्डिंग, आटपाडी पोलीस स्टेशनच्या समोर, दिघंची रोड, आटपाडी, जिल्हा - सांगली ४१५ ३०१. ९७६६४००७६२
०२३४३ - २२१२३०
atpadi@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कराड २५, सावित्री मॅनशन, १ला मजला, दत्त चौक जवळ, मेन रोड, कराड.
पिनकोड - ४१५ ११०
९७६६४००७५९
०२१६४ - २२३६३३.
karad@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मलकापूर कलश हाइट्स, पहिला मजला, शॉप नं. २, मलकापूर भाजी मंडई जवळ, मलकापूर, तालुका - कऱ्हाड . जिल्हा - सातारा ४१५ ५३९. ९७६६४००७६०
०२१६४ - २४३२८१
malkapur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
सांगोला भोसेकर कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, सांगोला, तालुका - सांगोला, जिल्हा- सोलापूर, ९७६६५००५९३
०२१८७ २२२३२३
sangola@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
इस्लामपूर महावीर कॉम्प्लेक्स, एस. टी. स्टँडच्या समोर, इस्लामपूर, जिल्हा - सांगली. ९७६६४९०००७
०२३४२ - २२४७४८
islampur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कागल प्रिमायसेस एफ २, " विराज सिटी ", बिल्डिंग नं. १, आर. एस. नं २५३, प्लॉट नं. १ आणि ३, कागल एस. टी. डेपोच्या समोर, कागल, जिल्हा- कोल्हापूर. ९७६६१६६५३६
०२३५ - २४५०७०
kagal@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
सोलापूर पाटील बिल्डिंग, पहिला मजला, ६९ भवानी पेठ, तुळजापूर, वेस चौक, सोलापूर - ४१३ ००२. ७०४५५२२१५७
०२१७२ - ३२६५७६
solapur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कसबा बावडा शॉप नं. ३, द्वारका अडरेनो, इ वॉर्ड, लाइन बाजार रोड, डी. वाय. पाटील मेडिकलच्या समोर, कसबा बावडा, कोल्हापूर ४१६ ००६. ७५०६६२६८२२ /
०२३१ - २६०१९२०
kasbabavda@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००