शाखा

सातारा विभाग

विभाग पत्ता संपर्क दिवस वेळ
सातारा विभाग हेम एम्पायर, तहसीलदार ऑफिसच्या समोर, पोवई नाका, सातारा - ४२५ ००१ ९७६६४०० ७०६
०२१६२ - २३७१४८ / २३४०४७
sataradivision@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
वाई हरिहरेश्वर कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, ४३३ गणपती आळी, वाई, तालुका - वाई, जिल्हा - सातारा ४१२ ८०३. ९७६६४००७१५
०२१६७ - २२०८३१
wai@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
वडूज दहिवडी रोड, एच. पी. हायस्कुलच्या समोर, वडूज, तालुका - खटाव, जिल्हा - सातारा ४१५ ५०६. ९७६६४००७१६
०२१६१ - २३१०७१
vaduj@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कोरेगाव हेम एम्पायर, तहसीलदार ऑफिसच्या समोर, पोवई नाका, सातारा - ४२५ ००१ ९७६६४०० ७११
०२१६२ - २२८९०३
koregaon@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मेढा बाजार पेठ मेढा, तालुका - जावळी, सातारा - ४१५ ०१२. ९७६६४००७२५
०२३७८ - २८५५५४
medha@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
दहीवाडी राजहंस प्लाझा, फलटण चौक, दहीवाडी, तालुका :- मान, जिल्हा - सातारा - ४१५ ५०८. ९७६६४००७२९
०२१६५ - २२०५५७
dahiwadi@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
उंब्रज मित्तल चेंबर्स, पहिला मजला, उंब्रज ता कराड, जि. सातारा, पिन कोड ४१५ १०९ . ९७६६४००७३० /
०२१६४ - २६५०४५
umbraj@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
महाबळेश्वर ४८, डॉ. साबणे रोड, बोधले बिल्डिंग, महाबळेश्वर, जिल्हा- सातारा - ४१२ ८०६ ९७६६४००७४२
०२१६८ - २६०२११
mahableshwar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
पुसेगाव यशोदा कॉम्प्लेक्स, सातारा पंढरपूर मेन रोड, पुसेगाव, तालुका खटाव, जिल्हा - सातारा ४१५ ५०२. ९७६६४००७४०
०२३७५ - २६१०२५
pusegaon@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
रहिमतपूर पद्मविजय कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, न्यू प्रभात टॉकीज, मेन रोड, रहिमतपूर, तालुका- कोरेगाव, जिल्हा - सातारा ९७६६४००७४९
०२१६३ - २३० ५५२
rahimatpur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
वाठार स्टेशन पवार निवास, पहिला मजला, वाठार - सातारा रोड, वाठार स्टेशन, तालुका- कोरेगाव, जिल्हा - सातारा ४१५ ५२४. ९७६६४००७४८
०२३७१ - २५२९३७
watharstation@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
पाचवड मु. पो. पाचवड, ता - वाई, जिल्हा - सातारा. ९७६६२००६१५ / ०२१६७ - २८५४१०
pachwad@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कृष्णानगर पप्पू प्लाझा, तळ मजला, शॉप नं. एस. एच. ३/४, बॉम्बे रेस्टॉरंट, कृष्णानगर, सातारा - ४१५ ००३. ९७६६७०५५६५ / ०२१६२ - २४४५६५
krishnanagar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००