शाखा

ठाणे विभाग

विभाग पत्ता संपर्क दिवस वेळ
ठाणे विभाग ग्लोरिया बिल्डिंग, पहिला मजला, डॉ. मोझेस रोड, तलावपाळी , ठाणे (प) - ४०० ६०१. ९७६६४००७०४
०२२ - २५४१३०९५

thanedivision@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
किसननगर कृष्णा -कोयना अपार्टमेंट,
पहिला मजला, रोड नं. १६,
किसननगर नं. ३, वागळे इस्टेट, ठाणे - ४०० ६०४.
९७६६४००७१२
०२२-२५८२३११३
kisannagar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
डोंबिवली ( प ) बाळकृष्ण हौसिंग सोसायटी,
पहिला मजला, गुप्ते रोड, डोंबिवली, ठाणे - ४२१ २०२.
९७६६४००४२१ / ०२५१ - २४८१२६५
dombivli@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कल्याण सिध्दीविनायक संकुल,
गाला नं. २३, पहिला मजला,
शिवाजी पथ, कल्याण (प), ठाणे - ४२१ ३०१.
९७६६४००७२४
०२५१-२३१५३९७
kalyan@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
ठाणे ग्लोरिया बिल्डिंग, १ ला मजला शॉप नं. १०१ व १०२, डॉ. मुसे रोड, तलावपाळी, ठाणे (प) ४०० ६०१ ९७६६४००७३२ /
०२२ - २५३६२०१५
thane@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कोळशेवाडी देवीदयाल नगर, पहिला मजला,
कोळशेवाडी, कल्याण (पूर्व), ठाणे - ४२१ ३२६.
९७६६४००७३१
०२५१ - २३६५९३८.
kolsewadi@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
वर्तकनगर एशियाटिक आर्केड, शॉप नं. १८,
वर्तक नगर जंक्शन, वर्तक नगर,
पोखरण रोड नं. १, ठाणे - ४०० ६०६.
९७६६४००७३४
०२२-२५८८६७९५
vartaknagar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
घोडबंदर कृष्ण ग्रीनलँड पार्क, बिल्डिंग नं. १, शॉप नं. १, कासारवडवली नाका, घोडबंदर रोड, ठाणे (प) - ४०० ६१५. ९७६६२००६१०
०२२ - २५९७२०९१
ghodbunder@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
बदलापूर साफल्य, शॉप नं. ६,७,८,९,१०, पहिला मजला, सानेवाडी, कुळगाव, बदलापूर (प), जिल्हा-ठाणे ४२१ ५०३. ९७६६२००६१६
०२५१ - २६७१९१९
badlapur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
खोपोली हसन मंझिल, ग्रामपंचायत मिळकत नं. २५/२/D, पहिला मजला, संभाजी मंदिर रोड, खोपोली, तालुका-खालापूर, जिल्हा-रायगड. ९७६६७६०१७०
०२१९२ - २६७९५५
khopoli@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कर्जत २०२/ अरिहंत टॉवर्स, A विंग, महावीर पेठ, कर्जत, तालुका - कर्जत, जिल्हा- रायगड. ९७६६४-७२१८
०२१४८- २२२२१६
karjat@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
उरण गजानन मढवी सदन, गाला नं. २, कारंजा रोड, एस. टी. स्टँडच्या समोर, उरण, तालुका - उरण, जिल्हा- रायगड. ९७६६३८३७०२
०२२ - २७२२०६७५
uran@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
नाशिक रुंगटा शॉपिंग मॉल, शॉप नं. १८, पहिला मजला, उत्तम नगर, नाशिक, जिल्हा-नाशिक. ९७६६२०३८०८
०२५३ - २३८०००७
nashik@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कळवा शॉप नं. १/२/३, ख्रिस्ती सदन, विश्वकर्मा गेट जवळ, कळवा - बेलापूर रोड, कळवा (प) - ४०० ०६०५. ९७६६४००१९८ /
०२२ - २५३००४१४.
kalwa@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
डोंबिवली (पूर्व) सी-१९, देसाई सदन, कस्तुरी प्लाझा जवळ, मानपाडा रोड, डोंबिवली (पूर्व) ठाणे-४२१ २०१ ९१५२०१८५७८ / ०२५१-२८६०३३३
dombivalieast@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
भिवंडी ७/८ ब्ल्यू आय अपार्टमेंट, वॉर्ड नं ३, तेलीपाडा, भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका, धामणकर नाका, सिटी सेंटरच्या बाजूला, भिवंडी. जिल्हा - ठाणे - ४२१ ३०२ ९५६१९९९९२६१ / ०२५२-२२२९५०५
bhiwandi@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००