शाखा

मुंबई पूर्व विभाग

विभाग पत्ता संपर्क दिवस वेळ
मुंबई पूर्व विभाग एफ-११/१२, राज्यासाठी को -ऑप हौसिंग सोसायटी लि. दीनदयाळ नगर, वीर सावरकर मार्ग,
मुलुंड (पु) मुंबई ४०० ०८१.
९७६६४००७०३
०२२-२४१२००५९

mumbaieastdivision@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
चुनाभट्टी ज्ञानदीप भवन,
पहिला मजला,
व्ही. एन. पुरव मार्ग,
सायन चुनाभट्टी (E)- मुंबई - ४०० ०२२.
९७६६४००७०८
०२२ २४०५७४९६

chunabhatti@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कांजूर - भांडुप शॉप नं. ए -४२,
स्टेशन प्लाझा ,
स्टेशन रोड,
भांडुप (प), मुंबई - ४००६०२..
९७६६४००७१०
०२२-२५६६३८६६

bhandup@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
वाशी रेनबो फ्लॅट ओनर्स असोसिएशन,
बिल्डींग नं. एफ -७ / सी -२, सेक्टर नं. १०,
वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३.
९७६६४००७१७
०२२ - २७८०१२२७
vashi@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
नेरुळ शॉप नं. ११/१२, एल मार्केट,
पहिला मजला, सेक्टर ८, नवी - मुंबई - ४०० ७०६.
९७६६४००७२६
०२२-२७७२५८२९
nerul@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
चेंबूर प्लॉट नं १३/१४, पहिला मजला, श्री.आदिनाथ प्रीमायसेस को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लि. एन.जि.आचार्य मार्ग, चेंबूर रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला, चेंबूर (पूर्व) मुंबई - ४०० ०७१ ९७६६४००७३५
०२२ - २५२०५१३०

chembur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
पनवेल ऑफिस नं १, नीलकंठ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित. लाइन आळी. भारत को-ऑप बँकेच्यावर, पनवेल. जिल्हा-रायगड - ४१० २०६ ९७६६४००७४३
०२२-२७४६७११४
panvel@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मुलुंड (पूर्व) १/१०३, माँ दुर्गा को-ऑप हाऊसिंग सो.,
पहिला मजला, हनुमान चौक,
मुलुंड (पूर्व), मुंबई- ४०० ०८१.
९७६६४००७४४ /
०२२ - २१६३३३३९

mulund@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
घाटकोपर १६ ए / बी, सागर प्लाझा,
पहिला मजला, एम. जी. रोड,
घाटकोपर रेल्वे स्टेशनच्या समोर, घाटकोपर (प), मुंबई - ४०० ०८६.
९७६६४००७५४
०२२ - २५११०७५४

ghatkopar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
साकीनाका शॉप नं ३६, सागर पलाजियो प्रीमायसेस को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि. हॉटेल सुदर्शन जवळ, मोहिली विलेज. अंधेरी कुर्ला रोड. साकीनाका. मुंबई-४०० ०७२ ९७६६४००७५३ / ०२२- २८५९८९८२
sakinaka@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
ऐरोली श्री साई सागर को-ऑप हौसिंग सोसायटी ली.,
शॉप नं. १, बी विंग, तळ मजला,
सेक्टर ९, ऐरोली, नवी मुंबई - ४०० ७०८.
९७६६४००७६१
०२२ २७३९३४४३
airoli@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कामोठे सिद्धी अपार्टमेंट, शॉप नं. ११, प्लॉट नं. १०३, प्लॉट नं. १०३, सेक्टर नं. १४, फेज - २, कामोठे, नवी - मुंबई ९७६६२००६०९
०२२ - २७४३०४०५
kamothe@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
विक्रोळी शॉप नं. ३२३५, टागोर नगर, बीएमसी शाळेच्या समोर, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०८३. ९७६६७२५७३१
०२२- २५७४३५७०
vikhroli@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कोपरखैरणे चॅनल टॉवर हाऊसिंग सोसायटी, शॉप नं. १८, चेंबूर नागरिक बँकेच्या मागे, कोपरखैरणे, नवी मुंबई - ४०० ७०९. ९७६६१५६४८
०२२ - २७५४००६५
koparkhairane@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मुलुंड ( पश्चिम ) शॉप नं. १०१ सी, तळ मजला, कलरस्केप मॉल, पंडित उपाध्ये मार्ग, एलबीएस मार्ग, मुलुंड (प) , मुंबई - ४०० ०८०. ९७६६००३८३३ / ०२२-२५९३६३२०
mulundwest@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
खारघर प्लॉट नं. इ -१४२, सेक्टर १२, हॉटेल दिव्य - ज्योती जवळ, खारघर, नवी मुंबई - ४१० २१०.
९७६६१६६३९१
०२२ २७७४०७०६
kharghar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मालाड आकार आर्केड,
ए विंग, शॉप नं. १०, ,
दादी सेठ रोड,
मालाड ( प ), मुंबई - ४०० ०६४.
९७६६४००७०९
०२२ - २८८९८३५९

malad@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
दादर १०२, १०३, ए विंग,
पहिला मजला, न्यू लुक अपार्टमेंट,
वडाळा उदयोग भवनच्या समोर,
नायगाव दादर क्रॉस रोड, दादर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१४.
९७६६४००७२२
०२२- २४१३८६४४

dadar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मुलुंड १/१०३, माँ दुर्गा को-ऑप हाऊसिंग सो.,
पहिला मजला, हनुमान चौक,
मुलुंड (पूर्व), मुंबई- ४०० ०८१.
९७६६४००७४४ /
०२२ - २१६३३३३९

mulund@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
वसई शॉप नं, ५/६, सय्यद मंझिल को - ऑप हौसिंग सोसायटी ली.,
वसई माणिकपूर रोड,
वसई (प), ठाणे - ४२१ २०२.
९७६६४००७४७
०२२ - २३३८०८३

vasai@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
बोरिवली सागर निवास, शॉप नं. १/२,
नीलकंठ महादेव मंदिराच्या समोर,
कार्टर रोड नं. ५, बोरिवली (पूर्व), मुंबई - ४०००६६.
९७६६४००७५७
०२२ - २८६३३७३०

borivali@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
भायखळा शॉप नं. ८, गुलझार को - ऑप सोसायटी ली.,
दादोजी कोंडदेव मार्ग, भायखळा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०२७.
९७६६४००७५८
०२२ - २३७४०५८

byculla@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
विरार १०२, माताजी कृपा,
म्युनसिपल लायब्ररीच्या समोर,
अभ्युदय बँकेच्या वर, फुलपाडा रोड, विरार (पूर्व), ठाणे - ४२१ २०२.
९५६१०००६२१
०२५० - २५२९९१०

virar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
नालासोपारा शॉप नं. २६/२७, न्यू पारस को - ऑप हाऊसिंग सोसायटी, आचोळे रोड, नालासोपारा (पूर्व), जिल्हा- पालघर. ९७६६२००६०७
०२५० - २४३६६६६

nalasopara@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
धारावी युनाइटेड रेसिडेन्सी को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी ली., शॉप नं. ३, पहिला मजला, शिवशंकर नगर, संत रोहिदास मार्ग, धारावी, मुंबई- ४०० ०१७. ९७६६२००६०८
०२२ - २४०३००५९

dharavi@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कांदिवली शॉप नं. १२, रॉक अव्हेन्यू, इ-प्लॉट, तळ मजला, हिंदुस्थान नाका, जॉय आईस्क्रिमच्या समोर, कांदिवली (प), मुंबई - ४०० ०६७. ९७६६७२४४५७
०२२ - २२८६१२२०

kandivali@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
दहिसर शॉप नं. ११, दहिसर बरखा को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी ली., एस. व्ही. रोड, दहिसर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६८. ९७६६७१६९४७
०२२- २८४८२४९६

dahisar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
अंधेरी १४०, सुरेश पाटील बिल्डिंग, पहिला मजला, राम हनुमान मंदिरा जवळ, जे. पी. रोड, अंधेरी (प), मुंबई - ४०० ०५८. ९७६६५३७६८८
०२२ - २६७८२४८३

andheri@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
पालघर १, हरेश्वर अपार्टमेंट, मनोर रोड, रेल्वे स्टेशनच्या समोर, पालघर (प), जिल्हा - पालघर - ४०१ ४०४. ९७६६००३८३३
०२५२५- २५०६१५

palghar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
डीलाई रोड शॉप नं. १८, पृथ्वी वंदन को-ऑप -हौसिंग सोसायटी, एन. एम. जोशी पोलीस स्टेशन जवळ, एन. एम. जोशी मार्ग, डीलाई रोड, मुंबई - ४०००१३. ९७६६७२०६३७
delisleroad@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
गिरगाव मीरा भवन, शॉप नं. १, प्लॉट नं. ९८, दादीशेठ अग्यारी मार्ग, पारशी मंदिरा समोर, गायवाडी, मुंबई - ४०० ००२. ९६१९९२४९९१ / ०२२ - २२०६९८३७
girgaon@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मालाड ( पूर्व ) शॉप नं. १२, संकल्प को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पिंपरीपाडा सर्कल, फिल्मसिटी रोड, दिंडोशी डेपो जवळ, मालाड (पूर्व), मुंबई- ४०० ०९७. ९१५२०२२९४६ / ०२२ - २८४९०३१०
maladeast@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००