शाखा

मुंबई पश्चिम विभाग

विभाग पत्ता संपर्क दिवस वेळ
मुंबई पश्चिम विभाग ४०, बिरादार मंझिल, डॉ.एस.एस.वाघ रोड, नायगाव, दादर. मुंबई - ४०० ०१४. ९७६६४००७०३ /
०२२-२४१२००५९

mumbaiwestdivision@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मालाड आकार आर्केड,
ए विंग, शॉप नं. १०, ,
दादी सेठ रोड,
मालाड ( प ), मुंबई - ४०० ०६४.
९७६६४००७०९
०२२ - २८८९८३५९

malad@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
दादर १०२, १०३, ए विंग,
पहिला मजला, न्यू लुक अपार्टमेंट,
वडाळा उदयोग भवनच्या समोर,
नायगाव दादर क्रॉस रोड, दादर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१४.
९७६६४००७२२
०२२- २४१३८६४४

dadar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
वसई शॉप नं, ५/६, सय्यद मंझिल को - ऑप हौसिंग सोसायटी ली.,
वसई माणिकपूर रोड,
वसई (प), ठाणे - ४२१ २०२.
९७६६४००७४७
०२२ - २३३८०८३

vasai@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
बोरिवली सागर निवास, शॉप नं. १/२,
नीलकंठ महादेव मंदिराच्या समोर,
कार्टर रोड नं. ५, बोरिवली (पूर्व), मुंबई - ४०००६६.
९७६६४००७५७
०२२ - २८६३३७३०

borivali@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
भायखळा शॉप नं. ८, गुलझार को - ऑप सोसायटी ली.,
दादोजी कोंडदेव मार्ग, भायखळा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०२७.
९७६६४००७५८
०२२ - २३७४०५८

byculla@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
विरार १०२, माताजी कृपा,
म्युनसिपल लायब्ररीच्या समोर,
अभ्युदय बँकेच्या वर, फुलपाडा रोड, विरार (पूर्व), ठाणे - ४२१ २०२.
९५६१०००६२१
०२५० - २५२९९१०

virar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
धारावी युनाइटेड रेसिडेन्सी को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी ली., शॉप नं. ३, पहिला मजला, शिवशंकर नगर, संत रोहिदास मार्ग, धारावी, मुंबई- ४०० ०१७. ९७६६२००६०८
०२२ - २४०३००५९

dharavi@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
नालासोपारा शॉप नं. २६/२७, न्यू पारस को - ऑप हाऊसिंग सोसायटी, आचोळे रोड, नालासोपारा (पूर्व), जिल्हा- पालघर. ९७६६२००६०७
०२५० - २४३६६६६

nalasopara@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
कांदिवली शॉप नं. १२, रॉक अव्हेन्यू, इ-प्लॉट, तळ मजला, हिंदुस्थान नाका, जॉय आईस्क्रिमच्या समोर, कांदिवली (प), मुंबई - ४०० ०६७. ९७६६७२४४५७
०२२ - २२८६१२२०

kandivali@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
डीलाई रोड शॉप नं. १८, पृथ्वी वंदन को-ऑप -हौसिंग सोसायटी, एन. एम. जोशी पोलीस स्टेशन जवळ, एन. एम. जोशी मार्ग, डीलाई रोड, मुंबई - ४०००१३. ९७६६७२०६३७
delisleroad@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
दहिसर शॉप नं. ११, दहिसर बरखा को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी ली., एस. व्ही. रोड, दहिसर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६८. ९७६६७१६९४७
०२२- २८४८२४९६

dahisar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
अंधेरी १४०, सुरेश पाटील बिल्डिंग, पहिला मजला, राम हनुमान मंदिरा जवळ, जे. पी. रोड, अंधेरी (प), मुंबई - ४०० ०५८. ९७६६५३७६८८
०२२ - २६७८२४८३

andheri@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
पालघर १, हरेश्वर अपार्टमेंट, मनोर रोड, रेल्वे स्टेशनच्या समोर, पालघर (प), जिल्हा - पालघर - ४०१ ४०४. ९७६६००३८३३
०२५२५- २५०६१५

palghar@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
गिरगाव मीरा भवन, शॉप नं. १, प्लॉट नं. ९८, दादीशेठ अग्यारी मार्ग, पारशी मंदिरा समोर, गायवाडी, मुंबई - ४०० ००२. ९६१९९२४९९१ / ०२२ - २२०६९८३७
girgaon@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
मालाड ( पूर्व ) शॉप नं. १२, संकल्प को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पिंपरीपाडा सर्कल, फिल्मसिटी रोड, दिंडोशी डेपो जवळ, मालाड (पूर्व), मुंबई- ४०० ०९७. ९१५२०२२९४६ / ०२२ - २८४९०३१०
maladeast@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
सांताक्रुज २१/६५, ज्योती कॉटेज, ओम को ऑप हौसिंग सोसा. ली., वाकोला पोलीस स्टेशन जवळ, आनंदनगर, सांताक्रुज (पु) मुंबई - ४०० ०५५ . ९९३०६३५५३९
santacruz@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०. ०० ते १. ००